02803.845.507 kcnsongcong@gmail.com
 

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Posted by

               Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

               1. GIẤY MỜI DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

               2. MẪU GIẤY UỶ QUYỀN NĂM 2023

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.