02803.845.507 kcnsongcong@gmail.com
 

Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên công khai BC kết quả quan trắc môi trường đợt 1/2024

Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên công khai BC kết quả quan trắc môi trường đợt 1/2024

Posted by

Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên công khai Báo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt 1 năm 2024 tại đây báo cáo quan trắc mội trường đợt 1 năm 2024_compressed

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.