02803.845.507 kcnsongcong@gmail.com
 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN THÁI NGUYÊN

     

  1. Chức năng – nhiệm vụ:

– Thực hiện chức năng chủ đầu tư và quản lý dự án đối với các dự án công trình hạ tầng được UBND tỉnh giao về đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng trong và ngoài KCN;

– Phối hợp với Ban quản lý các KCN tỉnh và các Sở, Ban, Ngành, chính quyền địa phương để thực hiện công tác bồi thường GPMB, hỗ trợ tái định cư và giao đất cho nhà đầu tư;

– Đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng trong KCN, cho thuê lại đất và các công trình kết cấu hạ tầng trong KCN;

– Lập, trình và quản lý đề án tổng thể phát triển các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và Khu Tái định cư – Dân cư – Thương mại phục vụ các khu, cụm công nghiệp phù hợp với quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt;

– Đầu tư xây dựng và khai thác, sử dụng các khu dân cư mới và nhà ở công nhân;

– Thực hiện dịch vụ tư vấn xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông như: Lập khảo sát, lập bản đồ địc hình, địa chất, địc chính, lập, thẩm tra báo cáo đâu tư, dự án đầu tư và báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tư vấn đấu thầu, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, tư vấn lập quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết, tư vấn đầu tư;

– Xúc tiến và phối hợp xúc tiến đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp;

– Cung cấp dịch vụ liên quan phục vụ hoạt động của các khu, cụm công nghiệp;

– Thi công xây dựng các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi;

– Quản lý, duy tu và bảo dưỡng, bảo trì các công trình kết cấu hạ tầng và khu Tái định cư – Dân cư – Thương mại, bảo đảm vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường sinh thái trong khu, cụm công nghiệp;

– Thực hiện dịch vụ quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế rác thải, chất thải rắn, nước thải, công viên, cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng và các dịch vụ khác theo yêu cầu của các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp;

– Thực hiện các công tác dịch vụ vệ sinh công cộng khác trong các khu công nghiệp.

  1. Ngành nghề kinh doanh chính:

– Đầu tư kinh doanh cở sở hạ tầng KCN, khu dân cư, kinh doanh bất động sản, tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất trong khu, cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ:

– Thu gom vận chuyển rác thải trong KCN, thu gom và xử lý nước thải trong KCN, vệ sinh môi trường, xử lý ô nhiểm môi trường và hoạt động quản lý chất thải khác.

– Chăm sóc cây xanh, cây cảnh, cảnh quan, vệ sinh công cộng nhà cửa, các công trình hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài KCN.

– Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghê.

– Cung cấp nước sạch phục vụ SX.

– Đầu tư xây dựng và kinh doanh khu nhà ở cho công nhân KCN.

– Kinh doanh hóa chất và các sản phẩm có liên quan phục vụ KCN;

– Tư vấn đầu tư xây dựng các dự án công nghiệp, dân dụng, kết cấu hạ tầng KCN và đô thị bao gồm: Khảo sát lập dự án đầu tư, khảo sát thiết kế, tư vấn giám sát, quản lý dự án đầu tư;