02803.845.507 kcnsongcong@gmail.com
 

Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên được thành lập vào ngày 10/8/2012  theo quyết định số 1769/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Tên tiếng Anh: Infrastructure Development Corporation of Thai Nguyen Industrial Park.

Tên giao dịch: Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên. Trụ sở chính: Khu B, KCN Sông Công I, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại:  0912.334.205

Vốn điều lệ: Tổng vốn điều lệ: 140.833.570.000 đồng

Trong đó:

  • Vốn chủ sở hữu hiện có: 865 triệu đồng
  • Chủ sở hữu tiếp tục bổ sung: 073 triệu đồng
  • Vốn bổ sung từ lợi nhuận của công ty: 959    triệu đồng

Vốn điều lệ của Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được chủ sở hữu giao. Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên trực thuộc Tổng Công ty quản lý vốn nhà nước (SCIC) quản lý, được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và thực hiện các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật. Công ty có tư cách pháp nhân, có con dấu và biểu tượng riêng, có điều lệ tổ chức và hoạt động. Có tài khoản tiền Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Công ty hoạt động bằng vốn thụ được từ các hợp đồng kinh tế cho thuê lại đất trong khu công nghiệp Sông Công I và vốn đầu tư do SCIC cấp, thực hiện chế độ hoạch toán độc lập, chủ động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Công ty trong phạm vi số tài sản của công ty.