02803.845.507 kcnsongcong@gmail.com
 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Posted by

Ngày 16/5/2024 Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên đã tổ chức: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024.

IMG_5710

Đến dự Đại hội, đại điện Tổng công ty SCIC có bà Kiều Bích Hoa – Phó ban đầu tư  2 – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên và chuyên viên Ban đầu tư 2. Về phía Công ty có ông Nguyễn Ngọc Hưng – Giám đốc Công ty, bà Đinh Thị Ngà – PGĐ Công ty, Ban kiểm soát và toàn thể cổ đông của Công ty cùng tham dự.

Tại Đại hội, các cổ đông đã được nghe báo cáo và thông qua các nội dung quan trọng: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; Tờ trình về việc thông qua tổng mức thù lao thực hiện năm 2023, tổng mức thù lao kế hoạch HĐQT, BKS năm 2024; Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023, dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty; Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty.

IMG_5727

Ảnh:  Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

  Đại hội đã diễn ra công khai và dân chủ, các cổ đông của Công ty đã có những ý kiến đóng góp cũng như nêu lên những suy nghĩ và mong muốn của mình để cùng nhau xây dựng Công ty ngày càng phát triển, đảm bảo thu nhập của người lao động năm sau cao hơn năm trước.

IMG_5754

Ảnh:  Ông  Hoàng Công Doãn – CV BĐH phát biểu ý kiến trong Đại hội

 Tiếp thu những đóng góp, với cương vị giữ chức vụ cao nhất, bà Kiều Bích Hoa – Chủ tịch HĐQT Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên đã phát biểu trong Đại hội: Hội đồng quản trị công ty tiếp thu và ghi nhận những đóng góp chủ động trong công việc của tập thể CBCNV Công ty, tuy nhiên trong điều kiện kinh tế khó khăn chung hiện nay, cần phải có những định hướng và phương thức thực hiện rõ ràng, chính xác để giải quyết các việc còn tồn đọng. Phát huy sự đồng sức, đồng lòng ủng hộ cao của tập thể CBCNV lao động Công ty giúp cho Công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

IMG_5746

Ảnh: Bà Kiều Bích Hoa – CT HĐQT Công ty – phát biểu tại Đại hội

 Sau 03 giờ làm việc tập trung, nghiêm túc, Đại hội hoàn toàn nhất trí thông qua các Báo cáo, Tờ trình và Nghị quyết Đại hội với số phiếu 100%. Đại hội bế mặc vào hồi 11h cùng ngày.

IMG_5764

Ảnh: Cổ đông biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết Đại hội

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.