02803.845.507 kcnsongcong@gmail.com
 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

Posted by

Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên tổ chức

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

 

          Ngày 29/6/2017 Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017. Tham dự Đại hội có 55 người đại diện cho 14.075.257 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,94% số cổ phần có quyền biểu quyết.

​          ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên năm 2017 đã biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng:  Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, Kế hoạch và phương án sản xuất kinh doanh năm 2017; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng năm 2017; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và định hướng năm 2017; Báo cáo các nội dung đề nghị sửa đổi Điều lệ Công ty; Báo cáo của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2016 và trích lập các quỹ; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; mức chi trả tiền lương và thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017; Bầu bổ sung thành viên HĐQT 2016-2020…

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CỦA CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN THÁI NGUYÊN

7 8 6 5 4 3 2 1

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.