02803.845.507 kcnsongcong@gmail.com
 

Ý kiến của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc thực hiện hợp đồng thuê lại của Nhà máy gạch ốp lát Việt Ý

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.