02803.845.507 kcnsongcong@gmail.com
 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Posted by

Ngày 29/06/2018 Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018

​       “ ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên đã biểu quyết thông qua một số nội dung quan trọng:  Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng năm 2018; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và định hướng năm 2018; Báo cáo của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và trích lập các quỹ, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018, mức chi trả tiền lương và thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018”.

  MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIỀN NĂM 2018

5059511440_IMG_0518

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng tuyên bố lý do Đại hội, giới thiệu đại biểu

5059511440_IMG_0521

Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

5059511440_IMG_05225059511440_IMG_0530

Đồng chí Hoàng Công Doãn công bố chương trình Đại hội

5059511440_IMG_0518

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD,

kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018

5059511440_IMG_0540 (1)

Đồng chí Đinh Thị Ngà báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng năm 2018, báo cáo về việc phân phối lợi nhuận năm 2017

và trích lập các quỹ; lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018; mức chi trả tiền lương và thù lao cho HĐQT và BKC năm 2018

5059511440_IMG_0565

5059511440_IMG_0581 5059511440_IMG_0583

tải xuống (1)

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.