02803.845.507 kcnsongcong@gmail.com
 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2021-2026

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2021-2026

Posted by

               Sáng ngày 24/5/2021 Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên đã tiến hành tổ chức đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 trực tuyến tại hai đầu cầu Hà Nội và Thái Nguyên. Tại đại hội, toàn bộ đại biểu và cổ đông tham dự thực hiện đúng quy định 5K để phòng chống dịch Covid-19.

              Dự đại hội trực tuyến có đ/c Kiều Bích Hoa – Phó ban ĐT2 (SCIC) – Chủ tịch HĐQT Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên, các đ/c là Chuyên viên ban 2 của SCIC, các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng phó các phòng ban và Cổ đông của Công ty.

               Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 các cổ đông đã biểu quyết với tỉ lệ nhất trí cao thông qua một số nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả SXKD 5 năm 2016-2020 và kế hoạch SXKD 5 năm 2021-2026; Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ I (2016-2020) và kế hoạch định hướng nhiệm kỳ II (2021-2026); Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ đầu; định hướng nhiệm kỳ 2021-2026; Tờ trình miễn nhiệm và giới thiệu để bầu HĐQT; Tờ trình miễn nhiệm và giới thiệu để bầu Ban kiểm soát…

              Năm 2021 trong bối cảnh chịu tác động từ dịch bệnh Covid-19 tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI

IMG_3755-1

Hình ảnh: Các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội

IMG_3759-2

Hình ảnh: Cổ đông bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.