02803.845.507 kcnsongcong@gmail.com
 

Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Posted by

               Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông của Công ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

đại hội cổ đông 1

BÁO CÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

254-1254-2254-3254-4254-5254-6254-7254-8254-9254-10254-11254-12

QUY CHẾ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

260-1 260-2 260-3 260-4 260-5 260-6 260-7 260-8 260-9

TỜ TRÌNH V/V LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

261-1

TỜ TRÌNH V/V PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ

262-1

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

263-1 263-2 263-3 263-4

TỜ TRÌNH V/V TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS

264-1

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.