02803.845.507 kcnsongcong@gmail.com
 

CÔNG TY CÔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO MỜI DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CÔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN THÁI NGUYÊN THÔNG BÁO MỜI DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Posted by

Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông của Công ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

1-1

1-2

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.