02803.845.507 kcnsongcong@gmail.com
 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Posted by

            Ngày 28/02/2019 Công ty cổ phần phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 và biểu quyết thông qua một số nội dung quan trọng như sau:

          – Chấp thuận cho bà Đào Thị Thanh Thúy được thôi thành viên HĐQT Công ty cổ phần phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016-2020.

          – Trình bày văn bản chấp thuận số 216/ĐTKDV-ĐT2 về việc biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên.

          – Trình bày Quyết định ủy quyền vốn của SCIC.

          – Trình bày và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về tờ trình của HĐQT Công ty về bổ sung một thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.

          – Tổ chức bầu ông Đinh Việt Tùng – Trưởng ban đầu tư 2 (SCIC) làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên.

          – Báo cáo các nội dung đề nghị sửa đổi Điều lệ Công ty.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng tuyên bố lý do Đại hội, giới thiệu đại biểu

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng tuyên bố lý do Đại hội, giới thiệu đại biểu.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

IMG_1833

Đồng chí Hoàng Công Doãn công bố chương trình Đại hội và trình bày một số nội dung về việc miễn nhiệm bà Đào Thị Thanh Thúy thôi thành viên HĐQT và bổ sung một thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020

Đồng chí Hoàng Công Doãn công bố chương trình Đại hội và trình bày một số nội dung về việc miễn nhiệm bà Đào Thị Thanh Thúy thôi thành viên HĐQT và bổ sung một thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.

IMG_1848-1Lãnh đạo Công ty tặng hoa cho đ/c Đào Thị Thanh Thúy, cảm ơn vì những cống hiến của đ/c trong suốt nhiệm kỳ vừa qua

IMG_1851

Bỏ phiếu bầu bổ sung thay thế một thành viên HĐQT tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2019

Bỏ phiếu bầu bổ sung thay thế một thành viên HĐQT tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2019.

IMG_1866-2

Đ/c Hoàng Công Doãn tặng hoa chúc mừng đ/c Đinh Việt Tùng trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020

Ông Đinh Việt Tùng - Trưởng ban đầu tư 2 (SCIC) - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên phát biểu ý kiến.

Ông Đinh Việt Tùng – Trưởng ban đầu tư 2 (SCIC) – Thành viên HĐQT Công ty cổ phần phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên phát biểu ý kiến.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHÁC

IMG_1862

 

IMG_1828-2

IMG_1854-2

IMG_1873-2

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.