02803.845.507 kcnsongcong@gmail.com
 

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NĂM 2019

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NĂM 2019

Posted by

Sáng ngày 18/04/2019 Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên đã biểu quyết thông qua một số nội dung quan trọng:  Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và định hướng năm 2019; Báo cáo của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2018  và trích lập các quỹ, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019, mức chi trả tiền lương và thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

IMG_2089

 

Đ/c Nguyễn Ngọc Hưng – Phó Giám đốc Công ty công bố chương trình Đại hội

Đ/c Nguyễn Ngọc Hưng – Phó Giám đốc Công ty công bố chương trình Đại hội

Đ/c Đào Thị Thanh Thúy – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông  công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đ/c Đào Thị Thanh Thúy – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

 

Đ/c Hoàng Công Doãn – Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019

Đ/c Hoàng Công Doãn – Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019

Đ/c Đinh Việt Tùng – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng năm 2019

Đ/c Đinh Việt Tùng – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng năm 2019

Đ/c Đinh Thị Ngà – Phó Giám đốc Công ty thông qua Báo cáo tài chính năm 2018  đã kiểm toán

Đ/c Đinh Thị Ngà – Phó Giám đốc Công ty thông qua Báo cáo tài chính năm 2018
đã kiểm toán

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.