02803.845.507 kcnsongcong@gmail.com
 

Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021 – 2026

Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021 – 2026

Posted by

              Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông của Công ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021 – 2026

thư mời họp

MẪU GIẤY ỦY QUYỀN

giấy ủy quyền

 

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kết quả sản xuất kinh doanh 5 năm 2016 – 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2021 – 2026

263-1 263-2 263-3 263-4 263-5 263-6 263-7 263-8

TỜ TRÌNH V/V BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2020

258-1

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ I (2016-2020)

KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ II (2021-2026)

262-1 262-2 262-3 262-4 262-5

TỜ TRÌNH V/V PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2020

260-1 260-2

TỜ TRÌNH V/V LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2021

257-1

TỜ TRÌNH V/V KẾ HOẠCH THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2021

256-1

TỜ TRÌNH V/V SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY 2021

259-1

QUY CHẾ BẦU CỬ 

HĐQT VÀ BKS  NHIỆM KỲ 2021-2026 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN THÁI NGUYÊN

qc-1 qc-2 qc-3 qc-4

TỜ TRÌNH V/V MIỄN NHIỆM VÀ GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2026

255-1 255-2

TỜ TRÌNH V/V MIỄN NHIỆM VÀ GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026

261-1 261-2

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.