02803.845.507 kcnsongcong@gmail.com
 

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở THỊ XÃ SÔNG CÔNG NĂM 2014

Posted by

PHỤ LỤC SỐ 02   BẢNG GIÁ ĐẤT Ở THỊ XÃ SÔNG CÔNG NĂM 2014 (Kèm theo Quyết định số  36/2013/QĐ-UBND  ngày 21 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) (theo báo Thái Nguyên)  Giá đất ở tại đô thị, giá đất ở tại nông thôn bám các trục giao […]

Page 7 of 7 1 5 6 7